Łódź Young Fashion 2021

Fashion Film Festival 2021

Pierwszy Międzynarodowy Konkurs 'Fashion Film Festival’ to propozycja skierowana do wszystkich twórców ubioru, którzy prezentują swoje projekty w formacie filmowym. Przygotowany został z myślą o promowaniu młodych talentów i ułatwianiu startu zawodowego studentom i absolwentom kierunków związanych z projektowaniem mody.

Filmowa forma wypowiedzi artystycznej prowokuje do innego spojrzenia na autorskie kolekcje, daje możliwość szerokiego dotarcia do odbiorców, ale często także zderzenia z nową materią i innymi artystami zaangażowanymi w produkcję.

Poszukujemy utalentowanych odważnych młodych twórców prezentujących oryginalne kolekcje i nośne idee im towarzyszące poprzez filmowe formy narracji.

Zapraszamy do udziału w konkursie projektantów związanych ze
szkołami mody, uczelniami artystycznymi i freelancerów urodzonych
po 1991 r.

NAGRODA GŁÓWNA: 5.000 Euro

Rejestracja zgłoszeń
do dnia 30 września 2021 roku do godz. 23.59 (CET)

Finał Fashion Film Festival
23 października 2021 roku

The first International Competition 'Fashion Film Festival’ is an offer addressed to all fashion designers who present their projects in film format. It was prepared with a view to promote young talents and facilitating a professional start for students and graduates of faculties related to fashion design.

The cinematic form of artistic expression provokes a different look at the original collections, gives the opportunity to reach audiences widely, but often also to clash with new matter and other artists involved in the production.

We are looking for talented, brave young artists who present original collections and supportive ideas that accompany them through cinematic narrative forms.

Designers associated with fashion schools, art academies and freelancers born after 1991 are invited to participate in the competition.

GRAND PRIZE: 5.000 Euro

Registration of notifications
until September 30, 2021, by 23.59 (CET)

Final of the Fashion Film Festival
October 23, 2021